THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Xưởng nước uống tại Chùa Giang Thành_Kiên Giang
  • Địa chỉ: Tỉnh Kiên Giang
  • Hạng mục: Nhà xưởng
  • Năm thực hiện: 2012